Onderwijsvisie

Waar staat Atlantis voor?

Op Atlantis staat een uitdagende leeromgeving centraal. Kinderen ontwikkelen zich allemaal anders en hebben verschillende talenten en leerstijlen. De school stimuleert elk kind zich te ontplooien en het zelf te doen. Wij bieden kinderen een breed lesaanbod en werkvormen en sluiten zo optimaal mogelijk aan op deze verschillen. Atlantis is een openbare basisschool. Belangrijke kernwaarden in het openbaar onderwijs zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin.

Bij Atlantis vinden we daarnaast relatie, competentie en autonomie belangrijk. Leerkrachten letten er dagelijks op dat kinderen:
 • een goede relatie met volwassenen en andere kinderen hebben
 • zich competent voelen: ”Ik kan het!"
 • voldoende autonomie ervaren: “Ik kan en mag vaak zelf keuzes maken”
Atlantis biedt leerlingen een breed onderwijsaanbod maar in de kern rust het onderwijs op 6 pijlers.

De 6 pijlers van het onderwijs op Atlantis

 1. Stevige basis op gebied van lezen, taal en rekenen
 2. Ontwikkeling 21e-eeuwse vaardigheden (7 gewoonten-methode)
 3. Thematisch onderwijs met het Internationaal Primary Curriculum (IPC)
 4. Onderwijs op maat
 5. Samenwerking met het gespecialiseerde beweegteam van Sportivate
 6. Engels in elke groep

Stevige basis lezen, taal en rekenen

In een samenleving die steeds verder digitaliseert blijven de basisvaardigheden belangrijk. Daarom besteden wij hier op Atlantis veel aandacht aan. Taal- en rekenonderwijs wordt gegeven door de groepsleerkracht met het effectieve Expliciete Directe Instructie model (EDI).

EDI-instructie voor rekenen en taal

Het EDI-model is een bewezen aanpak voor een hoge leseffectiviteit, succeservaringen en goede leerprestaties. Expliciete Directe Instructie (EDI) verhoogt de leseffectiviteit en zorgt voor succeservaringen en betere leerprestaties van leerlingen. De leerkracht is hierbij de sleutel tot succes. Leraren geven kwalitatief goede instructie en betrekken leerlingen actief bij de les. Met als gevolg een grote betrokkenheid van kinderen bij de les, een afname van concentratieproblemen en een toename van de leerwinst.


Thematisch onderwijs (IPC)

Omdat wij geloven in de kracht van het verbindend leren, werken wij thematisch. Dat betekent dat vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie in elke groep thematisch worden aangeboden. Wij gebruiken hierbij het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een curriculum op basis van thema’s waarin effectief en betekenisvol leren centraal staat. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle vakken aan bod komen. De vakken staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actief deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

IPC in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? Neem als voorbeeld de unit/het thema ‘Chocolade’. Bij het vak kunstzinnige vorming ontwerpen de kinderen een verpakking van een chocoladereep. Bij geschiedenis leren kinderen waar en wanneer chocolade ontdekt is en leggen we verbanden met de tijd waarin we nu leven. Bij het vak natuur staat chocola als voedsel centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien. Wilt u meer weten over IPC? Bezoek dan de IPC-website.


Onderwijs op maat

Bij Atlantis stemmen we het onderwijs af op de behoeften van de kinderen. Dit heet in het onderwijs ‘handelingsgericht werken’. Centraal staat de vraag: Wat heeft het kind nodig om zich te ontwikkelen? Het ene kind wil graag samenwerken, het andere kind zoekt het liever zelf uit. Sommige kinderen moeten iets zien voor ze het onthouden, anderen willen het horen. Daar stemmen we zoveel mogelijk op af. De uitwerking hiervan staat beschreven in het groepsplan.


Engels in elke groep

Alle leerlingen krijgen één of twee keer per week een les Engels. Dit vinden wij belangrijk, omdat Engels een wereldtaal is. Kinderen van Atlantis krijgen hiermee een voorsprong: op de middelbare school is het leren van vreemde talen of volgen van tweetalig onderwijs zo een stuk makkelijker.


Vakleerkrachten

Atlantis werkt met vakleerkrachten en gastdocenten voor de vakken:
 • Muziek
 • Spel en beweging/bewegingsonderwijs
 • Wetenschap en technologie


Extra aandacht

Diepzeeprogramma voor extra uitdaging

Binnen Atlantis zijn er veel leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Deze leerlingen krijgen extra materiaal waaraan zij binnen de groep kunnen werken. Daarnaast kunnen deze kinderen buiten hun groep 1 keer per week thematisch werken volgens het ‘Diepzeeprogramma’. Kinderen die aan dit programma deelnemen worden vooraf getest op kennis en vaardigheden. De leerlingen nemen dan deel aan de zee-egel-, papegaaivissen- of diepzeeklas.

Passend Onderwijs

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning Atlantis biedt. Ook staat hierin welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen dit profiel samen op. U leest hier meer over in de schoolgids.

Respectprotocol

De leerlijn ‘The leader in me’ leert kinderen omgaan met zichzelf en met elkaar. In alle groepen van Atlantis geldt daarnaast het respectprotocol om pesten te voorkomen. Het respectprotocol wordt jaarlijks besproken met kinderen, leerkrachten en vertrouwenspersoon. Op deze wijze kunnen wij samen aan een veilig klimaat blijven bouwen.

Meten van sociaal emotionele ontwikkeling en tevredenheid

Twee keer per jaar meten we de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen met een signaleringsinstrument (ZIEN). En eens per twee jaar voeren we een tevredenheidenquête uit onder de leerlingen van de groepen 6, 7, 8, teamleden en ouders. De resultaten worden in het team en met de medezeggenschapsraad besproken. In een veilig klimaat kunnen de kindern zich optimaal ontwikkelen.


Kleuters

Kleuters krijgen onderwijs in gecombineerde groepen 1-2. Jonge kinderen leren van het voorbeeld van oudere kinderen en de oudere kinderen krijgen zelfvertrouwen van het helpen van jongere kinderen. Kleuters ontwikkelen zich door spel en spelen. De leerlijn IEYC (International Early Years Curriculum, onderdeel van IPC) legt de basis voor taal en rekenen aan de hand van thema’s. IEYC is een leermiddel voor het jonge kind en helpt ons bij het creëren van een rijke, betekenisvolle leeromgeving, waarbinnen spel centraal staat. IEYC is gebaseerd op wat we weten over hoe jonge kinderen nieuwe dingen leren. Bij kleutergroepen hoort een rijke leeromgeving. Denk hierbij aan een groot aanbod van spellen, levensecht materiaal, mooie prentenboeken, thematafels en leerhoeken. Leerkrachten spelen regelmatig mee in de themahoek. We begeleiden kinderen zo naar een volgend spelniveau. Via spel leren kinderen ongemerkt omgangsvormen, woordenschat en redzaamheid. Daarnaast lopen de 7 gewoonten als rode draad door het kleuteronderwijs. Ouders worden met regelmaat uitgenodigd om een "kijkje in de kleuterkeuken" te nemen.


Sport

Op Atlantis krijgen leerlingen van alle groepen 2 keer per week bewegingsonderwijs. De gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten die hiervoor bevoegd zijn in de speelzaal of gymzaal.


Rapporten en Portfolio

Rapporten

Bij Atlantis krijgen alle kinderen een rapport. In de kleuterperiode richt het rapport zich op de ontwikkelingsgebieden van een kind vanuit de leerlijnen voor het Jonge Kind van ParnasSys. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 bestaat een rapport uit voortgang uitgedrukt in ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ en uit een beschrijving van de beheersing van bepaalde vakken of ontwikkelingsgebieden. Twee keer per schooljaar maken wij een rapport voor kinderen vanaf groep 2. Na de eerste 2 maanden op school voert de leerkracht een gesprek met ouders over de 4-jarige leerling.

Portfolio

Bij Atlantis leren kinderen initiatief nemen en (mede)eigenaar zijn van hun leerproces. Dit houden zij bij in hun portfolio en bespreken ze met de leerkracht en ouders. In het portfolio formuleren zij een leerdoel, houden hun voortgang bij en reflecteren op hun eigen leerproces.

De leerkrachten begeleiden kinderen hierbij. Twee keer per jaar bespreken kinderen het portfolio met hun ouders.

“Onze beide dochters zitten op Atlantis. Niet alleen onze kinderen maar ook wij worden geïnspireerd door de 7 gewoonten van Stephen Covey. We zijn erg enthousiast en nog steeds blij met onze keuze voor deze school.”
“Wij hebben heel bewust gekozen voor Atlantis voor onze 3 kinderen omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ook op school leren dat je zelf kunt kiezen hoe je in het leven staat en je kunt kiezen hoe je je gedraagt.”
“Ook al is Atlantis een grote school, je voelt nog steeds het persoonlijk contact. Je bent geen nummer en dat geeft een goede, prettige en open sfeer waar de kinderen zich thuis voelen.”

Contact

OBS Atlantis
Oceaan 4
3825 WC Amersfoort

T. 033 – 494 8840
E. administratie.atlantis@meerkring.nl

Plan route

Meerkring

Obs Atlantis is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder